Go to Top Go to Bottom

Search

  • HOME
  • Search
Nonruminant Nutrition and Feed Processing
Effect of feeding fermented soybean meal on broiler chickens’ performance: a meta-analysis
Agung Irawan, Adi Ratriyanto, Adib Norma Respati, Niati Ningsih, Rahma Fitriastuti, Wara Pratitis Sabar Suprayogi, Rendi Fathoni Hadi, Wahyu Setyono, Novi Akhirini, Anuraga Jayanegara
Anim Biosci. 2022;35(12):1881-1891.  Published online June 24, 2022
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Animal Products
Underlying mechanisms of phosphodiesterase 10A and glutamate-ammonia ligase genes that regulate inosine monophosphate deposition and thereby affect muscle tenderness in Jingyuan chickens
Weizhen Wang, Juan Zhang, Honghong Hu, Baojun Yu, Jintong He, Tingting Yao, Yaling Gu, Zhengyun Cai, Guosheng Xin
Anim Biosci. 2022;35(11):1771-1786.  Published online September 15, 2021
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Nonruminant Nutrition and Feed Processing
Efficacy of combination of endo-xylanase and xylan-debranching enzymes in improving cereal bran utilization in piglet diet
Weiwei Wang, Dawen Zheng, Zhenzhen Zhang, Hui Ye, Qingyun Cao, Changming Zhang, Zemin Dong, Dingyuan Feng, Jianjun Zuo
Anim Biosci. 2022;35(11):1733-1743.  Published online June 30, 2022
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Effect of feeding raw potato starch on the composition dynamics of the piglet intestinal microbiome
Seung-Won Yi, Han Gyu Lee, Kyoung-Min So, Eunju Kim, Young-Hun Jung, Minji Kim, Jin Young Jeong, Ki Hyun Kim, Jae-Ku Oem, Tai-Young Hur, Sang-Ik Oh
Anim Biosci. 2022;35(11):1698-1710.  Published online September 2, 2022
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Ruminant Nutrition and Forage Utilization
Supplementation of guanidinoacetic acid and rumen-protected methionine increased growth performance and meat quality of Tan lambs
Jian Hao Zhang, Hai Hai Li, Gui Jie Zhang, Ying Hui Zhang, Bo Liu, Shuai Huang, Jessie Guyader, Rong Zhen Zhong
Anim Biosci. 2022;35(10):1556-1565.  Published online April 30, 2022
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Animal Breeding and Genetics
Identification and functional prediction of long non-coding RNAs related to skeletal muscle development in Duroc pigs
Lixia Ma, Ming Qin, Yulun Zhang, Hui Xue, Shiyin Li, Wei Chen, Yongqing Zeng
Anim Biosci. 2022;35(10):1512-1523.  Published online April 30, 2022
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Evaluation of coat color inheritance and production performance for crossbreed from Chinese indigenous Chenghua pig crossbred with Berkshire
Yujing Li, Rong Yuan, Zhengyin Gong, Qin Zou, Yifei Wang, Guoqing Tang, Li Zhu, Xuewei Li, Yanzhi Jiang
Anim Biosci. 2022;35(10):1479-1488.  Published online March 3, 2022
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Nonruminant Nutrition and Feed Processing
Digestibility of amino acids in fish meal and blood-derived protein sources fed to pigs
Chan Sol Park, Olayiwola Adeola
Anim Biosci. 2022;35(9):1418-1425.  Published online January 5, 2022
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Chemical composition and standardized ileal digestibility of crude protein and amino acid in whole yeast and autolyzed yeast derived from sugarcane ethanol production fed to growing pigs
Chanwit Kaewtapee, Nontawut Jantra, Krittaya Petchpoung, Choawit Rakangthong, Chaiyapoom Bunchasak
Anim Biosci. 2022;35(9):1400-1407.  Published online April 30, 2022
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Ruminant Nutrition and Forage Utilization
Lactic acid bacteria strains selected from fermented total mixed rations improve ensiling and in vitro rumen fermentation characteristics of corn stover silage
Kailang Huang, Hongwei Chen, Yalu Liu, Qihua Hong, Bin Yang, Jiakun Wang
Anim Biosci. 2022;35(9):1379-1389.  Published online January 5, 2022
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Pretreatments of Broussonetia papyrifera: in vitro assessment on gas and methane production, fermentation characteristic, and methanogenic archaea profile
Lifeng Dong, Yanhua Gao, Xuelan Jing, Huiping Guo, Hongsen Zhang, Qi Lai, Qiyu Diao
Anim Biosci. 2022;35(9):1367-1378.  Published online November 9, 2020
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Animal Breeding and Genetics
Whole genome sequencing of Luxi Black Head sheep for screening selection signatures associated with important traits
Zhaohua Liu, Xiuwen Tan, Jianying Wang, Qing Jin, Xianfeng Meng, Zhongfeng Cai, Xukui Cui, Ke Wang
Anim Biosci. 2022;35(9):1340-1350.  Published online April 30, 2022
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Development of novel microsatellite markers to analyze the genetic structure of dog populations in Taiwan
Fang-Yu Lai, Yu-Chen Lin, Shih-Torng Ding, Chi-Sheng Chang, Wi-Lin Chao, Pei-Hwa Wang
Anim Biosci. 2022;35(9):1314-1326.  Published online March 2, 2022
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Whole-genome resequencing reveals domestication and signatures of selection in Ujimqin, Sunit, and Wu Ranke Mongolian sheep breeds
Hanning Wang, Liang Zhong, Yanbing Dong, Lingbo Meng, Cheng Ji, Hui Luo, Mengrong Fu, Zhi Qi, Lan Mi
Anim Biosci. 2022;35(9):1303-1313.  Published online April 29, 2022
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Association between age at first calving, first lactation traits and lifetime productivity in Murrah buffaloes
P. Tamboli, A. Bharadwaj, A. Chaurasiya, Y. C. Bangar, A. Jerome
Anim Biosci. 2022;35(8):1151-1161.  Published online January 5, 2022
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    

ANIMAL
BIOSCIENCE

Impact Factor: 2.694(Q2)
SJR: 0.665
(Q1 in Animal Sci
/ Food Sci / Vet Sci
)
Print ISSN: 2765-0189
Online ISSN: 2765-0235Editorial Office
Asian-Australasian Association of Animal Production Societies(AAAP)
Room 708 Sammo Sporex, 23, Sillim-ro 59-gil, Gwanak-gu, Seoul 08776, Korea   
TEL : +82-2-888-6558    FAX : +82-2-888-6559   
E-mail : animbiosci@gmail.com               

Copyright © 2022 by Animal Bioscience.

Developed in M2PI

Close layer
prev next