Go to Top Go to Bottom

Search

  • HOME
  • Search
Review Paper
Role of microRNAs in myogenesis and their effects on meat quality in pig — A review
Ambreen Iqbal, Jiang Ping, Shaokat Ali, Gao Zhen, Liu Juan, Jin Zi Kang, Pan Ziyi, Lu Huixian, Zhao Zhihui
Asian-Australas J Anim Sci. 2020;33(12):1873-1884.  Published online August 19, 2020
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Animal Biotechnology
Coordinated alteration of mRNA-microRNA transcriptomes associated with exosomes and fatty acid metabolism in adipose tissue and skeletal muscle in grazing cattle
Susumu Muroya, Hideki Ogasawara, Kana Nohara, Mika Oe, Koichi Ojima, Masayuki Hojito
Asian-Australas J Anim Sci. 2020;33(11):1824-1836.  Published online December 24, 2019
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Review Paper
MicroRNAs regulate granulosa cells apoptosis and follicular development — A review
Zhuandi Gong, Juan Yang, Shengju Bai, Suocheng Wei
Asian-Australas J Anim Sci. 2020;33(11):1714-1724.  Published online December 24, 2019
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Animal Breeding and Genetics
Expression profiles of microRNAs in skeletal muscle of sheep by deep sequencing
Zhijin Liu, Cunyuan Li, Xiaoyue Li, Yang Yao, Wei Ni, Xiangyu Zhang, Yang Cao, Wureli Hazi, Dawei Wang, Renzhe Quan, Shuting Yu, Yuyu Wu, Songmin Niu, Yulong Cui, Yaseen Khan, Shengwei Hu
Asian-Australas J Anim Sci. 2019;32(6):757-766.  Published online November 27, 2018
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Animal Health
Distribution and differential expression of microRNAs in the intestinal mucosal layer of necrotic enteritis induced Fayoumi chickens
Deivendran Rengaraj, Anh Duc Truong, Jihye Ban, Hyun S. Lillehoj, Yeong Ho Hong
Asian-Australas J Anim Sci. 2017;30(7):1037-1047.  Published online January 13, 2017
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Animal Breeding and Genetics
Computational Prediction of Alzheimer’s and Parkinson’s Disease MicroRNAs in Domestic Animals
Hai Yang Wang, Zi Li Lin, Xian Feng Yu, Yuan Bao, Xiang-Shun Cui, Nam-Hyung Kim
Asian-Australas J Anim Sci. 2016;29(6):782-792.  Published online September 3, 2015
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Animal Reproduction and Physiology
Maternal Low-protein Diet Alters Ovarian Expression of Folliculogenic and Steroidogenic Genes and Their Regulatory MicroRNAs in Neonatal Piglets
Shiyan Sui, Yimin Jia, Bin He, Runsheng Li, Xian Li, Demin Cai, Haogang Song, Rongkui Zhang, Ruqian Zhao
Asian-Australas J Anim Sci. 2014;27(12):1695-1704.  Published online October 16, 2014
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Identification and Function Prediction of Novel MicroRNAs in Laoshan Dairy Goats
Zhibin Ji, Guizhi Wang, Chunlan Zhang, Zhijing Xie, Zhaohua Liu, Jianmin Wang
Asian-Australas J Anim Sci. 2013;26(3):309-315.  Published online March 1, 2013
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Animal Breeding and Genetics
Expression Analysis of miRNAs in Porcine Fetal Skeletal Muscle on Days 65 and 90 of Gestation
Jian-hai Chen, Wen-juan Wei, Xiao Xiao, Meng-Jin Zhu, Bin Fan, Shu-Hong Zhao
Asian-Australas J Anim Sci. 2008;21(7):954-960.  Published online July 1, 2008
PDFPDF    

ANIMAL
BIOSCIENCE

Impact Factor: 2.4(Q1)
SJR: 0.613
(Q1 in Animal Sci
/ Vet Sci
)
Print ISSN: 2765-0189
Online ISSN: 2765-0235Editorial Office
Asian-Australasian Association of Animal Production Societies(AAAP)
Room 708 Sammo Sporex, 23, Sillim-ro 59-gil, Gwanak-gu, Seoul 08776, Korea   
TEL : +82-2-888-6558    FAX : +82-2-888-6559   
E-mail : editor@animbiosci.org               

Copyright © 2024 by Asian-Australasian Association of Animal Production Societies.

Developed in M2PI

Close layer
prev next