Go to Top Go to Bottom

Search

  • HOME
  • Search
Ruminant Nutrition and Forage Utilization
Characterization of the bacterial microbiota across the different intestinal segments of the Qinghai semi-fine wool sheep on the Qinghai-Tibetan Plateau
Xungang Wang, Linyong Hu, Hongjin Liu, Tianwei Xu, Na Zhao, Xiaoling Zhang, Yuanyue Geng, Shengping Kang, Shixiao Xu
Anim Biosci. 2021;34(12):1921-1929.  Published online June 23, 2021
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Illumina MiSeq sequencing reveals the effects of grape seed procyanidin on rumen archaeal communities in vitro
Hua Zhang, Jinjin Tong, Zun Wang, Benhai Xiong, Linshu Jiang
Anim Biosci. 2020;33(1):61-68.  Published online July 1, 2019
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Dynamics of fungal community during silage fermentation of elephant grass (Pennisetum purpureum) produced in northern Vietnam
Viet Ha Vu, Xiyang Li, Mengyuan Wang, Rongmei Liu, Guojian Zhang, Wei Liu, Baixue Xia, Qun Sun
Anim Biosci. 2019;32(7):996-1006.  Published online February 7, 2019
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Animal Breeding and Genetics
Expression profiles of microRNAs in skeletal muscle of sheep by deep sequencing
Zhijin Liu, Cunyuan Li, Xiaoyue Li, Yang Yao, Wei Ni, Xiangyu Zhang, Yang Cao, Wureli Hazi, Dawei Wang, Renzhe Quan, Shuting Yu, Yuyu Wu, Songmin Niu, Yulong Cui, Yaseen Khan, Shengwei Hu
Anim Biosci. 2019;32(6):757-766.  Published online November 27, 2018
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Ruminant Nutrition and Forage Utilization
Relationship between the structure and composition of rumen microorganisms and the digestibility of neutral detergent fibre in goats
Kaizhen Liu, Lizhi Wang, Tianhai Yan, Zhisheng Wang, Bai Xue, Quanhui Peng
Anim Biosci. 2019;32(1):82-91.  Published online July 26, 2018
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Nonruminant Nutrition and Feed Processing
The fecal microbiota composition of boar Duroc, Yorkshire, Landrace and Hampshire pigs
Yingping Xiao, Kaifeng Li, Yun Xiang, Weidong Zhou, Guohong Gui, Hua Yang
Anim Biosci. 2017;30(10):1456-1463.  Published online February 23, 2017
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Ruminant Nutrition and Forage Utilization
The impact of diet on the composition and relative abundance of rumen microbes in goat
Kaizhen Liu, Qin Xu, Lizhi Wang, Jiwen Wang, Wei Guo, Meili Zhou
Anim Biosci. 2017;30(4):531-537.  Published online August 10, 2016
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Animal Biotechnology
Comparison of Fecal Microbiota of Mongolian and Thoroughbred Horses by High-throughput Sequencing of the V4 Region of the 16S rRNA Gene
Yiping Zhao, Bei Li, Dongyi Bai, Jinlong Huang, Wunierfu Shiraigo, Lihua Yang, Qinan Zhao, Xiujuan Ren, Jing Wu, Wuyundalai Bao, Manglai Dugarjaviin
Anim Biosci. 2016;29(9):1345-1352.  Published online December 1, 2015
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Identification and Function Prediction of Novel MicroRNAs in Laoshan Dairy Goats
Zhibin Ji, Guizhi Wang, Chunlan Zhang, Zhijing Xie, Zhaohua Liu, Jianmin Wang
Anim Biosci. 2013;26(3):309-315.  Published online March 1, 2013
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    

ANIMAL
BIOSCIENCE

Impact Factor: 2.509(Q1)
SJR: 0.75
(Q1 in Anim Sci Zool,
Q1 in Food Sci
)
Print ISSN: 2765-0189
Online ISSN: 2765-0235Editorial Office
Asian-Australasian Association of Animal Production Societies(AAAP)
Room 708 Sammo Sporex, 23, Sillim-ro 59-gil, Gwanak-gu, Seoul 08776, Korea   
TEL : +82-2-888-6558    FAX : +82-2-888-6559   
E-mail : animbiosci@gmail.com               

Copyright © 2021 by Animal Bioscience.

Developed in M2PI

Close layer
prev next