Go to Top Go to Bottom

Search

  • HOME
  • Search
Animal Breeding and Genetics
MiR-188-5p regulates the proliferation and differentiation of goat skeletal muscle satellite cells by targeting calcium/calmodulin dependent protein kinase II beta
Jing Jing, Sihuan Zhang, Jinbo Wei, Yuhang Yang, Qi Zheng, Cuiyun Zhu, Shuang Li, Hongguo Cao, Fugui Fang, Yong Liu, Ying-hui Ling
Anim Biosci. 2023;36(12):1775-1784.  Published online June 26, 2023
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Ruminant Nutrition and Forage Utilization
Effects of rumen-protected biotin on the growth performance, nitrogen utilization and blood parameters of yearling Liaoning cashmere doelings
Haiying Liu, Ying Lin, Xuhui Chen, Guiqin Yang
Anim Biosci. 2023;36(11):1685-1692.  Published online August 23, 2023
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Animal Breeding and Genetics
miR-380-3p promotes β-casein expression by targeting αS1-casein in goat mammary epithelial cells
Ning Song, Jun Luo, Lian Huang, Xiaoying Chen, Huimin Niu, Lu Zhu
Anim Biosci. 2023;36(10):1488-1498.  Published online May 4, 2023
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Review Paper
Feeding regimens affecting carcass and quality attributes of sheep and goat meat — A comprehensive review
Yafeng Huang, Lumeng Liu, Mengyu Zhao, Xiaoan Zhang, Jiahong Chen, Zijun Zhang, Xiao Cheng, Chunhuan Ren
Anim Biosci. 2023;36(9):1314-1326.  Published online June 26, 2023
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Animal Behavior and Welfare
Biometric identification of Black Bengal goat: unique iris pattern matching system vs deep learning approach
Menalsh Laishram, Satyendra Nath Mandal, Avijit Haldar, Shubhajyoti Das, Santanu Bera, Rajarshi Samanta
Anim Biosci. 2023;36(6):980-989.  Published online November 14, 2022
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Animal Products
Effects of diet and castration on fatty acid composition and volatile compounds in the meat of Korean native black goats
Jinwook Lee, Hye-Jin Kim, Sung-Soo Lee, Kwan-Woo Kim, Dong-Kyo Kim, Sang-Hoon Lee, Eun-Do Lee, Bong-Hwan Choi, Farouq Heidar Barido, Aera Jang
Anim Biosci. 2023;36(6):962-972.  Published online January 11, 2023
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Animal Breeding and Genetics
Effect of ACADL on the differentiation of goat subcutaneous adipocyte
A Li, YY Li, QB Wuqie, X Li, H Zhang, Y Wang, YL Wang, JJ Zhu, YQ Lin
Anim Biosci. 2023;36(6):829-839.  Published online January 11, 2023
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Material
N6-Methyladenosine modification (m6A) of circRNA-ZNF638 contributes to the induced activation of SHF stem cells through miR-361-5p/Wnt5a axis in cashmere goats
Ronghuan Yin, Ronglan Yin, Man Bai, Yixing Fan, Zeying Wang, Yubo Zhu, Qi Zhang, Taiyu Hui, Jincheng Shen, Siyu Feng, Wenlin Bai
Anim Biosci. 2023;36(4):555-569.  Published online November 14, 2022
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Genome-wide association analysis of nine reproduction and morphological traits in three goat breeds from Southern China
Xiaoyan Sun, Jing Jiang, Gaofu Wang, Peng Zhou, Jie Li, Cancan Chen, Liangjia Liu, Nianfu Li, Yuanyou Xia, Hangxing Ren
Anim Biosci. 2023;36(2):191-199.  Published online June 24, 2022
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Animal Biotechnology
Screening of key miRNAs related with the differentiation of subcutaneous adipocytes and the validation of miR-133a-3p functional significance in goats
Xin Li, Hao Zhang, Yong Wang, Yanyan Li, Youli Wang, Jiangjiang Zhu, Yaqiu Lin
Anim Biosci. 2023;36(1):144-155.  Published online June 30, 2022
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Ruminant Nutrition and Forage Utilization
Microbiome-metabolomics analysis of the effects of decreasing dietary crude protein content on goat rumen mictobiota and metabolites
Wen Zhu, Tianwei Liu, Jian Deng, Cong Cong Wei, Zi Jun Zhang, Di Ming Wang, Xing Yong Chen
Anim Biosci. 2022;35(10):1535-1544.  Published online March 3, 2022
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Animal Products
Qualitative attributes of meat from Teramana goat kids, an Italian native breed of the Abruzzo region
Andrea Ianni, Francesca Bennato, Camillo Martino, Alessio Di Luca, Giuseppe Martino
Anim Biosci. 2022;35(7):1091-1099.  Published online January 3, 2022
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Ruminant Nutrition and Forage Utilization
Effects of rice straw fermented with spent Pleurotus sajor-caju mushroom substrates on milking performance in Alpine dairy goats
Geng-Jen Fan, Mei-Hsing Chen, Churng-Faung Lee, Bi Yu, Tzu-Tai Lee
Anim Biosci. 2022;35(7):999-1009.  Published online January 5, 2022
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Maternal undernutrition alters the skeletal muscle development and methylation of myogenic factors in goat offspring
Xiaoling Zhou, Qiongxian Yan, Liling Liu, Genyuan Chen, Shaoxun Tang, Zhixiong He, Zhiliang Tan
Anim Biosci. 2022;35(6):847-857.  Published online January 3, 2022
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Animal Reproduction and Physiology
Alterations of mRNA and lncRNA profiles associated with the extracellular matrix and spermatogenesis in goats
Haolin Chen, Xiaomeng Miao, Jinge Xu, Ling Pu, Liang Li, Yong Han, Fengxian Mao, Youji Ma
Anim Biosci. 2022;35(4):544-555.  Published online August 25, 2021
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    

ANIMAL
BIOSCIENCE

Impact Factor: 2.2(Q2)
SJR: 0.613
(Q1 in Animal Sci
/ Vet Sci
)
Print ISSN: 2765-0189
Online ISSN: 2765-0235Editorial Office
Asian-Australasian Association of Animal Production Societies(AAAP)
Room 708 Sammo Sporex, 23, Sillim-ro 59-gil, Gwanak-gu, Seoul 08776, Korea   
TEL : +82-2-888-6558    FAX : +82-2-888-6559   
E-mail : animbiosci@gmail.com               

Copyright © 2023 by Asian-Australasian Association of Animal Production Societies.

Developed in M2PI

Close layer
prev next