Go to Top Go to Bottom

Search

  • HOME
  • Search
Animal Breeding and Genetics
Genome-wide association study for loin muscle area of commercial crossbred pigs
Menghao Luan, Donglin Ruan, Yibin Qiu, Yong Ye, Shenping Zhou, Jifei Yang, Ying Sun, Fucai Ma, Zhenfang Wu, Jie Yang, Ming Yang, Enqin Zheng, Gengyuan Cai, Sixiu Huang
Anim Biosci. 2023;36(6):861-868.  Published online January 11, 2023
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Genome wide association study on feed conversion ratio using imputed sequence data in chickens
Jiaying Wang, Xiaolong Yuan, Shaopan Ye, Shuwen Huang, Yingting He, Hao Zhang, Jiaqi Li, Xiquan Zhang, Zhe Zhang
Asian-Australas J Anim Sci. 2019;32(4):494-500.  Published online October 26, 2018
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Effect of single nucleotide polymorphisms on intramuscular fat content in Hungarian Simmental cattle
István Anton, Balázs Húth, Imre Füller, László Rózsa, Gabriella Holló, Attila Zsolnai
Asian-Australas J Anim Sci. 2018;31(9):1415-1419.  Published online March 13, 2018
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Genome-wide association study reveals genetic loci and candidate genes for average daily gain in Duroc pigs
Jianping Quan, Rongrong Ding, Xingwang Wang, Ming Yang, Yang Yang, Enqin Zheng, Ting Gu, Gengyuan Cai, Zhenfang Wu, Dewu Liu, Jie Yang
Asian-Australas J Anim Sci. 2018;31(4):480-488.  Published online October 20, 2017
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Genome-wide association study identifies 22 new loci for body dimension and body weight traits in a White Duroc×Erhualian F2 intercross population
Jiuxiu Ji, Lisheng Zhou, Yuanmei Guo, Lusheng Huang, Junwu Ma
Asian-Australas J Anim Sci. 2017;30(8):1066-1073.  Published online January 13, 2017
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    

ANIMAL
BIOSCIENCE

Impact Factor: 2.694(Q2)
SJR: 0.665
(Q1 in Animal Sci
/ Food Sci / Vet Sci
)
Print ISSN: 2765-0189
Online ISSN: 2765-0235Editorial Office
Asian-Australasian Association of Animal Production Societies(AAAP)
Room 708 Sammo Sporex, 23, Sillim-ro 59-gil, Gwanak-gu, Seoul 08776, Korea   
TEL : +82-2-888-6558    FAX : +82-2-888-6559   
E-mail : animbiosci@gmail.com               

Copyright © 2023 by Asian-Australasian Association of Animal Production Societies.

Developed in M2PI

Close layer
prev next