Go to Top Go to Bottom

Search

  • HOME
  • Search
Nonruminant Nutrition and Feed Processing
Effect of reducing dietary crude protein level on growth performance, blood profiles, nutrient digestibility, carcass traits, and odor emissions in growing-finishing pigs
Aaron Niyonsaba, Xing Hao Jin, Yoo Yong Kim
Anim Biosci. 2023;36(10):1584-1595.  Published online June 26, 2023
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Effects of β-glucan with vitamin E supplementation on the growth performance, blood profiles, immune response, pork quality, pork flavor, and economic benefit in growing and finishing pigs
Tae Wook Goh, Hong Jun Kim, Kunyong Moon, Yoo Yong Kim
Anim Biosci. 2023;36(6):929-942.  Published online February 26, 2023
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Inclusion of dietary nontoxic sulfur on growth performance, immune response, sulfur amino acid content and meat characteristics in growing-finishing pigs
Hae Won Shin, Xing Hao Jin, Min Jin Gim, Yoo Yong Kim
Anim Biosci. 2023;36(5):776-784.  Published online January 24, 2023
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Effect of increasing levels of threonine relative to lysine on the performance and meat quality of finishing pigs
Santi Devi Upadhaya, Sang Seon Lee, Sung Giu Jin, Zhenlong Wu, In Ho Kim
Anim Biosci. 2021;34(12):1987-1994.  Published online June 23, 2021
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Animal Products
Quality characteristics, fatty acid profiles, flavor compounds and eating quality of cull sow meat in comparison with commercial pork
Van Ba Hoa, Soo-Hyun Cho, Pil-Nam Seong, Sun- Moon Kang, Yun-Seok Kim, Sung-Sil Moon, Yong-Min Choi, Jin-Hyoung Kim, Kuk-Hwan Seol
Asian-Australas J Anim Sci. 2020;33(4):640-650.  Published online August 3, 2019
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Effects of coated cysteamine hydrochloride on muscle fiber characteristics and amino acid composition of finishing pigs
Miaomiao Bai, Hongnan Liu, Kang Xu, Rong Yu, Abimbola Oladele Oso, Jinping Deng, Yulong Yin
Asian-Australas J Anim Sci. 2019;32(9):1430-1438.  Published online October 26, 2018
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Nonruminant Nutrition and Feed Processing
Mixed organic acids improve nutrients digestibility, volatile fatty acids composition and intestinal microbiota in growing-finishing pigs fed high-fiber diet
Miao Li, Shenfei Long, Qianqian Wang, Lianhua Zhang, Jiangxu Hu, Jie Yang, Zhibin Cheng, Xiangshu Piao
Asian-Australas J Anim Sci. 2019;32(6):856-864.  Published online October 29, 2018
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Influence of various levels of milk by-products in weaner diets on growth performance, blood urea nitrogen, diarrhea incidence, and pork quality of weaning to finishing pigs
S. H. Yoo, J. S. Hong, H. B. Yoo, T. H. Han, J. H. Jeong, Y. Y. Kim
Asian-Australas J Anim Sci. 2018;31(5):696-704.  Published online November 3, 2017
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Effect of inclusion level and adaptation duration on digestible energy and nutrient digestibility in palm kernel meal fed to growing-finishing pigs
Chengfei Huang, Shuai Zhang, Hans Henrik Stein, Jinbiao Zhao, Defa Li, Changhua Lai
Asian-Australas J Anim Sci. 2018;31(3):395-402.  Published online September 18, 2017
Full textFull text    PubreaderPubReader    PDFPDF    
Effects of inclusion level and adaptation period on nutrient digestibility and digestible energy of wheat bran in growing-finishing pigs
Jinbiao Zhao, Shuai Zhang, Fei Xie, Defa Li, Chengfei Huang
Asian-Australas J Anim Sci. 2018;31(1):116-122.  Published online June 27, 2017
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Animal Behavior and Welfare
Effects of different space allowances on growth performance, blood profile and pork quality in a grow-to-finish production system
J. C. Jang, X. H. Jin, J. S. Hong, Y. Y. Kim
Asian-Australas J Anim Sci. 2017;30(12):1796-1802.  Published online June 26, 2017
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Animal Products
Effects of dietary energy sources on early postmortem muscle metabolism of finishing pigs
Yanjiao Li, Changning Yu, Jiaolong Li, Lin Zhang, Feng Gao, Guanghong Zhou
Asian-Australas J Anim Sci. 2017;30(12):1764-1772.  Published online June 26, 2017
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Nonruminant Nutrition and Feed Processing
Effects of wheat supplementation levels on growth performance, blood profiles, nutrient digestibility, and pork quality in growing-finishing pigs
Tae Hee Han, Jin Su Hong, Lin Hu Fang, Sung Ho Do, Byung Ock Kim, Yoo Yong Kim
Asian-Australas J Anim Sci. 2017;30(8):1150-1159.  Published online February 1, 2017
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    

ANIMAL
BIOSCIENCE

Impact Factor: 2.2(Q2)
SJR: 0.613
(Q1 in Animal Sci
/ Vet Sci
)
Print ISSN: 2765-0189
Online ISSN: 2765-0235Editorial Office
Asian-Australasian Association of Animal Production Societies(AAAP)
Room 708 Sammo Sporex, 23, Sillim-ro 59-gil, Gwanak-gu, Seoul 08776, Korea   
TEL : +82-2-888-6558    FAX : +82-2-888-6559   
E-mail : animbiosci@gmail.com               

Copyright © 2023 by Asian-Australasian Association of Animal Production Societies.

Developed in M2PI

Close layer
prev next