Go to Top Go to Bottom

Search

  • HOME
  • Search
Animal Breeding and Genetics
Genome‑wide identification, organization, and expression profiles of the chicken fibroblast growth factor genes in public databases and Vietnamese indigenous Ri chickens against highly pathogenic avian influenza H5N1 virus infection
Anh Duc Truong, Ha Thi Thanh Tran, Nhu Thi Chu, Huyen Thi Nguyen, Thi Hao Vu, Yeojin Hong, Ki-Duk Song, Hoang Vu Dang, Yeong Ho Hong
Anim Biosci. 2023;36(4):570-583.  Published online November 14, 2022
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Animal Biotechnology
Hepatic microRNAome reveals potential microRNA-mRNA pairs association with lipid metabolism in pigs
Jingge Liu, Caibo Ning, Bojiang Li, Rongyang Li, Wangjun Wu, Honglin Liu
Asian-Australas J Anim Sci. 2019;32(9):1458-1468.  Published online September 13, 2018
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Multi-tissue observation of the long non-coding RNA effects on sexually biased gene expression in cattle
Joon Yoon, Heebal Kim
Asian-Australas J Anim Sci. 2019;32(7):1044-1051.  Published online November 28, 2018
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Animal Breeding and Genetics
Cloning and expression of lin-28 homolog B gene in the onset of puberty in Duolang sheep
Feng Xing, Chaoyang Zhang, Zhengquan Kong
Asian-Australas J Anim Sci. 2019;32(1):23-30.  Published online October 26, 2018
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Expression profiles of circular RNAs in sheep skeletal muscle
Yang Cao, Shuang You, Yang Yao, Zhi-Jin Liu, Wureli Hazi, Cun-Yuan Li, Xiang-Yu Zhang, Xiao-Xu Hou, Jun-Chang Wei, Xiao-Yue Li, Da-Wei Wang, Chuang-Fu Chen, Yun-Feng Zhang, Wei Ni, Sheng-Wei Hu
Asian-Australas J Anim Sci. 2018;31(10):1550-1557.  Published online April 11, 2018
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Association of Novel Polymorphisms in Lymphoid Enhancer Binding Factor 1 (LEF-1) Gene with Number of Teats in Different Breeds of Pig
Ru-Xiang Xu, Ning Wei, Yu Wang, Guo-Qiang Wang, Gong-She Yang, Wei-Jun Pang
Asian-Australas J Anim Sci. 2014;27(9):1254-1262.  Published online August 20, 2014
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Animal Biotechnology
Paradigm of Time-sequence Development of the Intestine of Suckling Piglets with Microarray
Yunzi Sun, Bing Yu, Keying Zhang, Xijian Chen, Daiwen Chen
Asian-Australas J Anim Sci. 2012;25(10):1481-1492.  Published online August 22, 2012
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Analysis of Gene Expression Responses to a Salmonella Infection in Rugao Chicken Intestine Using GeneChips
D. Q. Luan, G. B. Chang, Z. W. Sheng, Y. Zhang, W. Zhou, Z. Z. Li, Y. Liu, G. H. Chen
Asian-Australas J Anim Sci. 2012;25(2):278-285.  Published online December 22, 2011
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Animal Breeding and Genetics
Cloning and Initial Analysis of Porcine MPDU1 Gene
J. Yang, M. Yu, B. Liu, B. Fan, M. Zhu, T. Xiong, K. Li
Asian-Australas J Anim Sci. 2005;18(9):1237-1241.  Published online December 1, 2005
PDFPDF    
cDNA Microarray Analysis of the Gene Expression Profile of Swine Muscle
Chul Wook Kim, Kyu Tae Chang, Yeon Hee Hong, Won Yong Jung, Eun Jung Kwon, Kwang Keun Cho, Ki Hwa Chung, Byeong Woo Kim, Jung Gyu Lee, Jung Sou Yeo, Yang Su Kang, Young Kuk Joo
Asian-Australas J Anim Sci. 2005;18(8):1080-1087.  Published online November 29, 2005
PDFPDF    
Full Length cDNA, Genomic Organizations and Expression Profiles of the Porcine Proteasomal ATPases PSMC5 Gene
Y. F. Wang, M. Yu, B. Liu, B. Fan, H. Wang, M. J. Zhu, K. Li
Asian-Australas J Anim Sci. 2004;17(7):897-902.  Published online January 1, 2004
PDFPDF    

ANIMAL
BIOSCIENCE

Impact Factor: 2.694(Q2)
SJR: 0.665
(Q1 in Animal Sci
/ Food Sci / Vet Sci
)
Print ISSN: 2765-0189
Online ISSN: 2765-0235Editorial Office
Asian-Australasian Association of Animal Production Societies(AAAP)
Room 708 Sammo Sporex, 23, Sillim-ro 59-gil, Gwanak-gu, Seoul 08776, Korea   
TEL : +82-2-888-6558    FAX : +82-2-888-6559   
E-mail : animbiosci@gmail.com               

Copyright © 2023 by Animal Bioscience.

Developed in M2PI

Close layer
prev next