Go to Top Go to Bottom

Search

  • HOME
  • Search
Animal Breeding and Genetics
Identification and functional prediction of long non-coding RNAs related to skeletal muscle development in Duroc pigs
Lixia Ma, Ming Qin, Yulun Zhang, Hui Xue, Shiyin Li, Wei Chen, Yongqing Zeng
Anim Biosci. 2022;35(10):1512-1523.  Published online April 30, 2022
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Animal Biotechnology
Comparison of cecal microbiota composition in hybrid pigs from two separate three-way crosses
Yuting Yang, Liyan Shen, Huan Gao, Jinming Ran, Xian Li, Hengxin Jiang, Xueyan Li, Zhenhui Cao, Ying Huang, Sumei Zhao, Chunlian Song, Hongbin Pan
Anim Biosci. 2021;34(7):1202-1209.  Published online December 1, 2020
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Animal Breeding and Genetics
Genome-wide association study reveals genetic loci and candidate genes for average daily gain in Duroc pigs
Jianping Quan, Rongrong Ding, Xingwang Wang, Ming Yang, Yang Yang, Enqin Zheng, Ting Gu, Gengyuan Cai, Zhenfang Wu, Dewu Liu, Jie Yang
Asian-Australas J Anim Sci. 2018;31(4):480-488.  Published online October 20, 2017
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Genome-wide Association Study of Integrated Meat Quality-related Traits of the Duroc Pig Breed
Taeheon Lee, Dong-Hyun Shin, Seoae Cho, Hyun Sung Kang, Sung Hoon Kim, Hak-Kyo Lee, Heebal Kim, Kang-Seok Seo
Asian-Australas J Anim Sci. 2014;27(3):303-309.  Published online March 1, 2014
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Animal Breeding and Genetics
Effects of Heart Fatty Acid-binding Protein Genotype on Intramuscular Fat Content in Duroc Pigs Selected for Meat Production and Meat Quality Traits
Yoshinobu Uemoto, Keiichi Suzuki, Eiji Kobayashi, Syushi Sato, Tomoya Shibata, Hiroshi Kadowaki, Akira Nishida
Asian-Australas J Anim Sci. 2007;20(5):622-626.  Published online March 5, 2007
PDFPDF    

ANIMAL
BIOSCIENCE

Impact Factor: 2.2(Q2)
SJR: 0.613
(Q1 in Animal Sci
/ Vet Sci
)
Print ISSN: 2765-0189
Online ISSN: 2765-0235Editorial Office
Asian-Australasian Association of Animal Production Societies(AAAP)
Room 708 Sammo Sporex, 23, Sillim-ro 59-gil, Gwanak-gu, Seoul 08776, Korea   
TEL : +82-2-888-6558    FAX : +82-2-888-6559   
E-mail : editor@animbiosci.org               

Copyright © 2024 by Asian-Australasian Association of Animal Production Societies.

Developed in M2PI

Close layer
prev next