Go to Top Go to Bottom

Author Index

  • HOME
  • BROWSE ARTICLES
  • Author Index
Author     
Qing-Lan Ge  (Ge QL) 2 Articles
Animal Breeding and Genetics
African Maternal Origin and Genetic Diversity of Chinese Domestic Donkeys
Chu-Zhao Lei, Qing-Lan Ge, Hu-Cai Zhang, Ruo-Yu Liu, Wei Zhang, Yong-Qing Jiang, Rui-Hua Dang, Hui-Ling Zheng, Wen-Tong Hou, Hong Chen
Asian-Australas J Anim Sci. 2007;20(5):645-652.  Published online March 5, 2007
PDFPDF    
Two Maternal Lineages Revealed by Mitochondrial DNA D-loop Sequences in Chinese Native Water Buffaloes (Bubalus bubalis)
Chu-Zhao Lei, Wei Zhang, Hong Chen, Fan Lu, Qing-Lan Ge, Ruo-Yu Liu, Rui-Hua Dang, Yun-Yi Yao, Li-Bo Yao, Zi-Fan Lu, Zhong-liang Zhao
Asian-Australas J Anim Sci. 2007;20(4):471-476.  Published online January 24, 2007
PDFPDF    

ANIMAL
BIOSCIENCE

Impact Factor: 2.2(Q2)
SJR: 0.613
(Q1 in Animal Sci
/ Vet Sci
)
Print ISSN: 2765-0189
Online ISSN: 2765-0235Editorial Office
Asian-Australasian Association of Animal Production Societies(AAAP)
Room 708 Sammo Sporex, 23, Sillim-ro 59-gil, Gwanak-gu, Seoul 08776, Korea   
TEL : +82-2-888-6558    FAX : +82-2-888-6559   
E-mail : editor@animbiosci.org               

Copyright © 2024 by Asian-Australasian Association of Animal Production Societies.

Developed in M2PI

Close layer
prev next